Spinners vedtægter


Kapitel 1. Navn og formål

§1

Stk. 1
Foreningens navn er “Spinners” Foreningens hjemsted er Københavns kommune.


§2 Stk. 1
Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Stk. 2
Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.Kapitel 2. Medlemmer

§3 Stk. 1
Som medlem kan optages andelshavere, lejere, ejere og andre med bopæl omkring den “Den grønne Firkant”.


§4 Stk. 1
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage medlemmer uden for den §3 nævnte kreds, i det omfang disse medlemmer selv afholder udgifterne til at etablere tilslutning til foreningens netværk.


§5 Stk. 1
Der kan kun oprettes et stemmeberettiget medlemskab per husstand. Ønskes der oprettet en ekstra netværksadgang i en husstand, anskaffer og betaler medlemmet selv de nødvendige komponenter og ændringer.


§6 Stk. 1
Ved salg af andelsbevis, ejerlejlighed eller ophævelse af lejekontrakt ophører medlemskabet af foreningen.Kapitel 3. Kontigent, indskud og abonnement

§7 Stk. 1
Medlemmerne kan ikke økonomisk forpligtes udover det i §8 og §9 nævnte.

§8 Stk. 1
Generalforsamlinen fastsætter indmeldelsesgebyret.

§9 Stk. 1
Abonnement til foreningen betales som fastsat i brugsaftalen.


Stk. 2
Abonnementets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.Kapitel 4. Anvendelse af foreningens netværk, brugsaftale og eksklusion

§10 Stk. 1
Brugsaftalen fastsætter vilkårene for brug af foreningens netværk. Medlemmerne har pligt til at overholde brugsaftalen.

§11 Stk. 1
Brugsaftalen udfærdiges af bestyrelsen, og kan løbende ændres af denne.

Stk. 2
Hvis ændringer i brugsaftalen er til ulempe for medlemmet, kan medlemmet opsige abonnementet til den første, men fortsætte med den gamle brugsaftale indtil udløbet af den abonnementsperiode der er forudbetalt.

§12

Stk. 1
Hvis medlemmet overtræder brugsaftalen, er bestyrelsen berettiget til at påtale overtrædelsen, og om nødvendigt midlertidigt eller permanent at afbryde medlemmets netadgang.

Stk. 2
Nærmere regler for hvornår og hvordan bestyrelsen skal advare inden evt. afbrydelse af netadgangen fastsættes i brugsaftalen.

§13 Stk. 1
Permanent afbrydelse af netadgang kan indbringes for generalforsamlingen; indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning på afbrydelsen.

Stk. 2
Hvis medlemmet ikke senest en månede efter en permanent afbrydelse af netadgang har meddelt bestyrelsen, at afbrydelsen ønskes indbragt for generalforsamlingen, er medlemmet ekskluderet af foreningen.

Stk. 3
Ønsker medlemmet spørgsmålet om permanent afbrydelse indbragt for generalforsamling; suspenderes medlemmet indtil næste generalforsamling; der betales således ikke abonnement fra suspensionens start til generalforsamlingen.

Stk. 4
Fastholder generalforsamlingen bestyrelsens beslutning om permanent afbrydelse af netadgang, er medlemmet ekskluderet, og kan kun genoptages ved en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 5
Ønsker et ekskluderet medlem senere at blive genoptaget i foreningen, kræver det bestyrelsens godkendelse.

§14 Stk. 1
Udmeldelse kan, medmindre andet er fastsat, ske med en måneds varelse. Nærmere regler fastsættes i brugsaftalen.Kapitel 5. Generalforsamling

§15 Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højste myndighed.

§16 Stk. 1
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst fire ugers varsel til afoldelse inden udgangen af februar måned.

Stk. 2
Indkaldelse foregår ved bekendtgørelse via e-mail til medlemmerne.

Stk. 3
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referant
2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste generalforsamling
3. Forelæggelse af det revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af abonnement
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, vedtægtsændringsforslag dog 21 dage før.

Stk. 5
Endelig dagsorden, bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab og de indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på medlemmers e-mail.

§17 Stk. 1
I tilfælde af flere medlemskaber i samme husstand, er der kun en stemme pr. husstand.

§18 Stk. 1
Stemmeretten kan overdrages ved fuldmagt til andre medlemmer af foreningen, eller til en person med folkeregisteradresse samme sted som stemmeberettigede.

Stk. 2
Intet medlem kan anvende mere end to fuldmagter på en generalforsamling.

§19 Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller 20 % af medlemmerne forlanger det.

Stk. 2
Ønsket om en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af begrundet forslag til dagsorden og afleveres skriftligt til formanden eller næstformanden.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes umiddelbart efter modtagelsen af ønsket herom og afoldes mindst to og højst fire uger efter modtagelse af begrundet dagsorden.

Stk. 4
Indkaldelsen foregår via e-mail til medlemmerne.

Stk. 5
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Indkomne forslag
3. Evt.

Stk. 6
Dagsorden og indkomne forslag, samt begrundelsen for forslagene offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen via medlemmernes e-mail.Kapitel 6. Bestyrelsen

§20 Stk. 1
Bestyrelsen vælges for 1 år og består af mindst fire og højst ni medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen skal så vidt muligt bestå af et medlem fra hver boligforening hvor foreningen er repræsenteret.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

§21 Stk. 1
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Stk. 2
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§22 Stk. 1
Ved formandens forfald overtager næstformanden hvervet, er forfaldet varigt, indkaldes suppleanten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

Stk. 2
Får et bestyrelsesmedlem i øvrigt varigt forfald indkaldes suppleanten.

§23 Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§24 Stk. 1
Foreningens formand er normalt netværksansvarlig, men bestyrelsen kan vælge helt eller delvist at uddelegere dette ansvar, evt. til en eller flere personer der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 2
Uddelegering af posten som netværksansvarlig kræver flertal i bestyrelsen
.

§25 Stk. 1
Foreningen tegnes af et flertal i bestyrelsen.Kapitel 7. Regnskab og revision

§26 Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret

§27 Stk. 1
Kasseren fører regnskab og fremlægger til hvert bestyrelsesmøde regnskab og buget i en ajourført udgave.

§28 Stk. 1
Foreningens revisor kan til hver en tid få adgang til regnskab og bilag og reviderer ved regnskabsårets afslutning regnskabet, m.h.p. fremlæggelse på generalforsamlingen.

§29


Stk. 1
Hvis det fra eventuelle långivere eller af anden årsag kræves, at regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, er bestyrelsen bemyndiget til at indgå aftale med en sådan. Først kommende ordinære generalforsamling bekræfter valg eller vælger en anden.Kapitel 8. Vedtægtsændringer

§30

Stk. 1
Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret.

Stk. 2
Er der på en generalforsamling ikke det fornødne antal medlemmer tilstede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, og med identisk dagsorden, hvor der så kun kræves simpelt flertal blandt de fremmødte for at træffe afgørelser.

§31 Stk. 1
I tilfælde, hvor vedtægtsændringer medfører en øget økonomisk forpligtelse for det enkelte medlem, har medlemmet krav på at kunne melde sig ud af foreningen med udløb af den periode, medlemmet har forudbetalt for, uden at være bundet af øgede omkostninger.Kapitel 9. Opløsning

§32 Stk. 1
Forslaget om opløsning af foreningen skal behandles på 2 - med mindst 3 og højst 12 ugers mellemrum - afholdte generalforsamlinger med foreningens ophør som eneste dagsordenpunkt.

Stk. 2
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på begge generalforsamlinger med 2/3 flertal, og hvor mindst 2/3 af foreningens nedlemmer er repræsenteret.

§33 Stk. 1
Hvis beslutning om ophævelse af foreningen er truffet på lovlig vis, skal foreningens midler (i tilfælde af solvens) i første omgang gå til at dække eventuelle tilgodehavender til eksterne kreditorer.

Stk. 2
Er der, efter at disse er betalt, yderligere midler i foreningen, refunderes medlemmernes almindelige indskud ligeligt.

Stk. 3
Skulle der herefter være yderligere aktiver, beslutter generalforsamlingen, hvorledes disse skal anvendes.Kapitel 10. Ikrafttrædelse
Vedtaget på og trådt I kraft efter foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2002.
 

Retur til top